News
  1. Home
  2. Medicinski Informacioni Sistem

Medicinski Informacioni Sistem

2D Soft Helix sistemi

Elektronski medicinski karton i poslovanje ordinacije. Savremeni informacioni sistem za voenje kartoteke, ubrzavanje i automatizaciju procesa u ekaonicama, kreiranje medicinske dokumentacije, praenje naplate i finansijskog stanja u ordinacijama i poliklinikama. HelixEMR omoguava da svi podaci vezani za pacijenta budu na jednom mestu, u ...

Medicinski Informacioni Sistem i Vrhunska dijagnostika. Pri prvom dolasku, pacijentu se otvara Elektronski Medicinski Karton , koji se dopunjuje pri svakoj narednoj kontroli. Daljinski pristup medicinskoj dokumentaciji putem interneta je dostupan u svakom trenutku u vidu animacije, slike ili tekstualnog zapisa.

Informacioni sistem za kompletno poslovno, finansijsko i materijalno voenje specijalistikih lekarskih ordinacija, poliklinika i klinika sa stacionarnim leenjem. ta Vam nudi IS Klinika Vama kao neposrednom korisniku tj. lekaru koji radi svoj posao sa pacijentom nudi efikasan i dobro strukturiran elektronski zdravstveni karton pacijenta.

Marie Curie, n e Maria Sklodowska, was born on November 7, 1867 in Warsaw Poland. She suffered from leukaemia and died on June 4, 1934. She was buried with full honours at Pantheon. Marie Curie ...

MEIS - Informacioni sistem crnogorskog obrazovanja. Ministarstvo prosvjete Crne Gore.

Mogunost zloupotrebe podataka o linosti preko

Feb 23, 2017 Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se uvaju i obrauju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvrene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o

MEDIsoft medicinski softver Informacioni sistemi za

Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase R. Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po organizaciji, nacinu rada i

MEDIsoft medicinski softver Informacioni sistemi za

Informacioni sistem DOSITEJ izmene i dopune. U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove u kolskoj 201819 godini Sl. glasnik RS broj 8817 i 2718 i objavljenim izmenama i uputstvima za unos podataka u informacioni sistem Dositej, prosvetne ustanove su u ...

Informacioni sistem DOSITEJ izmene i dopune

Clinic Information System BiH EMIS

Mi smo kreatori sistema Medex - nazamjenjivog u radu poliklinika i doktorskih ordinacija. Kliniki informacioni sistem MEDEX.EMIS je jednostavno broj 1. u Bosni i Hercegovini. U pitanju je moderno, brzo i uinkovito informatiko rjeenje koje optimizira administrativni aspekt poslovanja poliklinika i privatnih doktorskih praksi i u znaajnoj mjeri doprinosi unaprijeenju njihovog rada.

Elektronski medicinski karton i poslovanje ordinacije. ... Ovaj sistem, pre svega, automatizuje postupak podseanja pacijenata za dogovorene i kontrolne posete, ali unapreuje i kvalitet odnosa sa pacijentima kroz slanje estitki, raznovrsnih vesti i drugih informacija putem SMS poruka.

IZIS Integrisani zdravstveni informacioni sistem

IZIS je integrisani zdravstveni informacioni sistem namijenjen integraciji svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Ministarstvom zdravlja i socijalne zatite, Agencijom za lijekove i ostalim ustanovama ukljuenim u sistem zdravstva RS.

Marketing informacioni sistem MkIS je menadment informacioni sistem MIS projektovan da podri odluivanje u marketingu.Dober 2007 ga definie kao sistem u kome se marketinki podaci formalno prikupljaju, skladite, analiziraju i distribuiraju menaderima u skladu sa njihovim redovnim potrebama za informacijama. Dodatno, onlajn poslovni renik definie marketing ...

Zdravstveni informacioni sistem seminarski

zdravstveni sistem U dananje vreme svi smo svedoci velikog uticaja raunarstva odnosno informatike u svim svim segmentima ivota, to se posebno odnosi na nauku i tehnologiju.

Clinic Information System BiH EMIS

Mi smo kreatori sistema Medex - nazamjenjivog u radu poliklinika i doktorskih ordinacija. Kliniki informacioni sistem MEDEX.EMIS je jednostavno broj 1. u Bosni i Hercegovini. U pitanju je moderno, brzo i uinkovito informatiko rjeenje koje optimizira administrativni aspekt poslovanja poliklinika i privatnih doktorskih praksi i u znaajnoj mjeri doprinosi unaprijeenju njihovog rada.

link brzine 2 Mbps, sinhrono. Mobilna komponenta -specijalizirani medicinski video sistem je instaliran na slubi za onkologiju, a klasini viedokonferencijski sistem u upravnoj zgradi KBZ-a. Mobilni video Videokonfer. Ur. HD kamera Shema IP Telefonije Laboratorijski informacioni sistem LIS www.wizard.ba

Informacioni Sistem Sluba za Mikrobiologiju SOFTEK

Informacioni Sistem Slube za Mikrobiologiju. IKS Integralni knjigovodstveni sistem je idealno programsko reenje za vodjenje poslovnih knjiga. Moete voditi knjigovodstvo za privredno drutvo, preduzetniku radnju, udruenje graana, bez obzira na delatnost, veliinu i obim poslovanja. Koncipiran je tako da obuhvata sve segmente i ...

Informacioni Sistem Sluba za Mikrobiologiju SOFTEK

Medicinski oblak Reenje za zdravstveni sistem Coming

Aug 29, 2017 Infrastrukturna IT oprema za medicinski raunarski oblak Srbije, podaci i aplikativna reenja za zdravstveni informacioni sistem bili bi smeteni u dva regionalno rasporeena data-centra, kojima bi preko mree i Interneta pristupali svi korisnici ovog sistema, od osiguranika, preko medicinskog osoblja i snabdevaa, do dravnih institucija.

O nama Kardio medika

Medicinski Informacioni Sistem i Vrhunska dijagnostika. Pri prvom dolasku, pacijentu se otvara Elektronski Medicinski Karton , koji se dopunjuje pri svakoj narednoj kontroli. Daljinski pristup medicinskoj dokumentaciji putem interneta je dostupan u svakom trenutku u vidu animacije, slike ili tekstualnog zapisa.

O nama Kardio medika

Zdravstveni informacioni sistem MMSCODE

Na zdravstveni informacioni sistem namijenjen je za upravljanje i podrku svim procesima u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Sistem je u fazi implementiranja u zdravstvenom sistemu Republike Srpske i predstavlja jedan od najkompleksinijih i najznaajnih projekta u ovom entitetu.

Informacioni sistem je sistem koji prikuplja i obrauje podatke sa ciljem da produkuje informacije za svoje krajnje korisnike. Da bi informacioni sistem funkcionisao uspeno, njegovi autori i korisnici se moraju sloiti u sledeem ta je svrha sistema, koje su njegove

Zdravstveni informacioni sistem ima svoje podsisteme koji mogu biti orijentisani na pojedine elemente zdravstvene zatite npr. zdravstvene potrebe, zdravstvenu delatnost, zdravstveno osiguranje i dr. ili na aktivnosti institucionalnog karaktera na primcr bolniki informacioni sistcmi,

ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM

MEDAPP INFORMACIONI SISTEMI

Informacioni sistem Digitalna biblioteka Vam omoguava postavljanje Vae digitalne knjiare nad kojom imate potpunu kontrolu. Iz digitalne biblioteke moete svoje knjige distribuirati do korisnika na jednostavan nain pri emu ih moete deliti besplatno ili prodavati. Takoe, Digitalna biblioteka moe pored distribucije elektronskih ...